Notowania

ATT Uchwała Zarządu w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 31/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, nr 36/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku, nr 40/2019 roku z dnia 27 czerwca 2019 roku oraz nr 47/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku, Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż - w związku z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” (dalej: „GA Police”) z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki (dalej: „Planowana Emisja”) - w dniu 10 października 2019 roku podjął uchwałę o wystąpieniu do Walnego Zgromadzenia Spółki o:
a) wyrażenie zgody na objęcie przez Spółkę akcji Planowanej Emisji za określoną przez Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. cenę emisyjną w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w zakresie prowadzącym do utrzymania kontroli operacyjnej i własnościowej Grupy Azoty S.A. nad Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z zastrzeżeniem, że w chwili rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego GA Police w związku z Planowaną Emisją udział Grupy Azoty S.A. nie powinien przekroczyć 66% w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., b) upoważnienie do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z obejmowaniem akcji oferowanych w wykonaniu prawa poboru lub w konsekwencji złożenia zapisów dodatkowych na akcje oferowane, lub objęcia akcji oferowanych nieobjętych przez inwestorów w ramach oferty z prawem poboru, w tym określenia ostatecznej liczby akcji oferowanych nabywanych w ramach Planowanej Emisji, a także do ewentualnego zakupu lub sprzedaży przez Spółkę praw poboru lub akcji GA Police, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na każdą z ww. transakcji, o ile wartość transakcji przekroczy kwotę 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów złotych). Ponadto Zarząd Grupy Azoty S.A. wystąpi do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Jednocześnie Zarząd Spółki postanowił także, że traci moc wcześniejsza uchwała Zarządu Spółki z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2019 z dnia 29 maja 2019 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Inne komunikaty