Notowania

MIRBUD: strona spółki
21.10.2019, 13:41

MRB Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 21 października 2019 roku Emitent powziął informację, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum firm (dalej: „Konsorcjum”) w składzie:
• Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni - spółka z Grupy Kapitałowej Emitenta; • MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach. Oferta złożona przez Konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego (Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu) i uzyskała najwyższą liczbę punktów. Wartość Oferty: 414 708 742,10 zł brutto. Informację o zawarciu umowy Emitent przekaże oddzielnym raportem. Informacja o powzięciu informacji o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną wartość wybranej oferty, co może wpłynąć na wynik finansowy i rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta.

Inne komunikaty