Notowania

CFSA: strona spółki
24.10.2019, 16:08

CFS Wstępne wyniki finansowe Spółki po III kwartałach 2019 r.

Zarząd spółki Centrum Finansowe S.A. (dalej: ,,Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 24 października 2019 r. w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania raportu okresowego za III kwartał 2019 r., podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wybranych wyników finansowych Emitenta za okres trzech kwartałów 2019 roku tj. narastająco za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r.
Wstępne wyniki finansowe Emitenta za okres trzech kwartałów zakończony 30 września 2019 r. (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2018 roku): Przychody ze sprzedaży: 9 101 tys. zł (13 347 tys. zł), Zysk netto: 3 451 tys. zł (4 768 tys. zł). Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w okresie III kw. 2019 r. zostaną, zgodnie z opublikowanym harmonogramem, przekazane do publicznej wiadomości w dniu 8 listopada 2019 r. Jednocześnie Spółka informuje, że po dokonaniu analizy ostatecznych wyników i przewidywanej sytuacji w kolejnym kwartale, dokona oceny wyników spodziewanych w IV kw. oraz przeprowadzi aktualizację prognozy wyniku netto na rok 2019, o czym Spółka będzie informować w trybie właściwych raportów niezwłocznie po zakończeniu analiz.

Inne komunikaty