Notowania

PANOVA: strona spółki
6.11.2019, 14:47

NVA Zawarcie umowy kredytowej.

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 6 listopada 2019 r. do siedziby Spółki wpłynął podpisany egzemplarz umowy kredytowej pomiędzy mBankiem S.A. Oddział Korporacyjny w Katowicach jako Bankiem, a Emitentem jako Kredytobiorcą, na mocy której Bank udziela Emitentowi kredytu obrotowego w wysokości 9.700.000,00 zł z przeznaczeniem na refinansowanie i finansowanie budowy parku handlowego w Zielonej Górze realizowanej przez Kredytobiorcę.
Emitent zobowiązany jest dokonać spłaty całości zadłużenia do dnia 31.03.2020 r. W celu zabezpieczenia spłaty kredytu Emitent zobowiązuje się ustanowić następujące zabezpieczenia: 1) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 14.550.000,00 zł. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty