Trwa ładowanie...

Notowania

GPW: strona spółki
6.11.2019, 16:37

GPW Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie („Spółka”, „GPW”) informuje, w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 27/2019 z dnia 10 października 2019 roku, że Rada Nadzorcza Spółki na podstawie §18 ust. 5 Statutu Spółki przyjęła jednolity tekst Statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Tekst jednolity Statutu Spółki zawiera zmiany przyjęte uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW nr 23 w dniu 17 czerwca 2019 r., zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 10 października 2019 r.
Podstawa prawna: § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty