Trwa ładowanie...
bDyROUut

Notowania

PANOVA: strona spółki
8.11.2019, 15:36

NVA Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST KAMIENNA GÓRA Sp. z o.o.

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 08.11.2019 r. została zawarta umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST KAMIENNA GÓRA Sp. z o.o., będącej właścicielem parku handlowego w Kamiennej Górze. Warunkiem wejścia w życie umowy jest zaakceptowanie transakcji przez bank kredytujący P.A. NOVA INVEST KAMIENNA GÓRA Sp. z o.o., do dnia 31.12.2019 r.
Strony potwierdziły pozytywne zakończenie procesu due diligence. W/w umowa została zawarta w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST Kamienna Góra Sp. z o.o., o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2019 z dnia 08.02.2019 r. zmienionej aneksem nr 1, o zawarciu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2019 z dnia 27.06.2019 r. oraz aneksem nr 2, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 26/2019 z dnia 26.09.2019 r. Strony ustaliły, że wartość transakcji sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Kamienna Góra Sp. z o.o. wynosi 1.228.617,00 EUR. Wartość transakcji obejmuje wartość rynkową nieruchomości powiększoną o wartość pozostałych aktywów i pomniejszoną o saldo zobowiązań spółki P.A. NOVA INVEST Kamienna Góra Sp. z o.o., w tym o zobowiązania z tytułu kredytów bankowych jak i o pożyczki udzielone przez Emitenta. Strony uzgodniły zapłatę 100% ceny do dnia 31 grudnia 2019 r. Szczegółowe warunki przedmiotowej Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z zawartą umową sprzedaży, o której mowa powyżej, szacunkowy zysk z tytułu sprzedaży ww. udziałów stanowi równowartość 4 mln zł, a suma środków finansowych netto uzyskanych ze sprzedaży udziałów i zwrotu pożyczki będącej przedmiotem transakcji wyniesie 11,5 mln zł. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty

bDyROUvb