Notowania

CCC: strona spółki
8.11.2019, 19:12

CCC Zawarcie aneksu do umowy przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 listopada 2019 roku, podmiot zależny od Emitenta, CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach otrzymał podpisany aneks z dnia 31 października 2019 roku do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 października 2014 roku („Umowa”) z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym RB nr 51/2014 z dnia 16 października 2014 roku.
Niniejszym aneksem wielocelowy limit kredytowy udzielony do łącznej kwoty 600.000.000 PLN do dnia 31.10.2019 roku ulega zmianie poprzez redukcję kwoty limitu i w okresie od dnia 01.11.2019 roku do dnia 30.11.2019 roku wyniesie 500.000.000 PLN, od dnia 01.12.2019 roku do dnia 20.12.2019 roku wyniesie 400.000.000 PLN, a od dnia 21.12.2019 roku do dnia 31.10.2021 roku wyniesie 300.000.000 PLN. Ponadto aneksem przedłużono limit do dnia 31 października 2020 roku, a okres ważności wnioskowanych Gwarancji/ Akredytyw nie może wykraczać poza 31 października 2021 roku. Pozostałe warunki nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Aneks do Umowy jest zbieżny z komunikowaną już uprzednio polityką Spółki mającą na celu obniżenie udziału finansowania krótkoterminowego na rzecz istotnego zwiększenia finansowania długoterminowego. Emitent jest w okresie finalizacji podpisania umów dot. finansowania długoterminowego, a o dalszych krokach będzie informował w stosownym trybie raportowania. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy.

Inne komunikaty