Notowania

WORKSERV: strona spółki
12.11.2019, 14:45

WSE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 12 listopada 2019 r.

Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) załącza listę akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. z dnia 12 listopada 2019 r., posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.
Załącznik nr 1 – Lista akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Work Service S.A. z dnia 12 listopada 2019 r., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów. Podstawna prawna: - art. 70 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Podpisy: Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu Jarosław Dymitruk – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty