Notowania

QUANTUM: strona spółki
20.11.2019, 14:05

QNT Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16.12.2019 r.

Działając na zasadzie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 (1) k.s.h. oraz art. 398 k.s.h.a także na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"), zwołuje na dzień 16.12.2019 r., na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w Hotelu Wilga przy ul. Przedwiośnie 16.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest w związku z otrzymanym przez Spółkę żądaniem od Minvesta sp. z o. o. – wiodącego Akcjonariusza Spółki, posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, od którego pochodzi również żądanie umieszczenia w porządku obrad uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2018. Oprócz ww. uchwały o dywidendzie Zarząd proponuje podjęcie uchwały, której celem jest umożliwienie wdrożenia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej. Tytuł uchwały brzmi: „uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części". W załączeniu przekazujemy dokumenty pod obrady, w tym opinię Zarządu uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji w związku z powyższą uchwałą.

Załączniki

Inne komunikaty