Notowania

DEKPOL: strona spółki
22.11.2019, 15:58

DEK Rozpoczęcie kolejnego etapu reorganizacji Spółki

Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 listopada 2019 r. podjął decyzję o rozpoczęciu kolejnego - po wyodrębnieniu działalności deweloperskiej - etapu reorganizacji i zmian zasad zarządzania Spółką, których celem jest wprowadzenie systemu zarządzania dopasowanego do zwiększającej się skali działalności Spółki i jej poszczególnych segmentów.
Obecnie planowane zmiany będą polegały na przeniesieniu ze Spółki zorganizowanych części przedsiębiorstwa obejmujących działalność Departamentu Generalnego Wykonawstwa (ZCP1) oraz Departamentu Produkcji Osprzętu do Maszyn Budowlanych (ZCP2) oraz wniesieniu ich tytułem wkładów niepieniężnych do spółek celowych utworzonych przez Emitenta jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym Emitent obejmie wszystkie udziały w kapitale zakładowym tych spółek. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę i upoważniła Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji powyższych celów. Realizacja powyższych działań będzie wymagała uzyskania przez Emitenta stosownych zgód banków, które udzieliły Spółce finansowania oraz zmiany warunków emisji obligacji serii G i H wyemitowanych przez Spółkę (WEO). W celu zmiany WEO Emitent zamierza zwołać Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji wymienionych serii. Jednocześnie Zarząd Spółki planuje zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (NWZ), na którym zostanie poddana pod głosowanie uchwała bądź uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę ZCP1 i ZCP2 poprzez ich wniesienie tytułem wkładów niepieniężnych do spółek zależnych. Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzeń Obligatariuszy oraz ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz ze stosownymi projektami uchwał Spółka opublikuje w odrębnych raportach bieżących.

Inne komunikaty