Notowania

SANPL: strona spółki
3.12.2019, 8:58

SPL Daty przekazywania raportów okresowych

Santander Bank Polska S.A. ("Bank") podaje do wiadomości następujące daty przekazania w roku 2020 raportów okresowych:
Raport roczny jednostkowy za 2019 r. – 20.02.2020 r.. Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 20.02.2020r. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.- 6.05.2020 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. - 22.07.2020 r. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. - 28.10.2020 r. Dodatkowo Bank informuje, że wybrane niezaudytowane dane finansowe za 2019 rok zostaną przekazane w dniu 29.01.2020 r. w formie raportu bieżącego. Ponadto Bank informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczał odpowiednio jednostkowe kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 oraz § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-12-03
SPL Daty przekazywania raportów okresowych
281,80
0,00
2019-12-03
SPL Daty przekazywania raportów okresowych
281,80
0,00
2019-11-19
SPL Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.
298,40
-0,87
2019-11-19
SPL Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.
298,40
-0,54
2019-11-12
SPL Pismo Komisji Nadzoru Finansowego stwierdzające wygaśnięcie decyzji w przedmiocie utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych
308,80
-0,52
2019-11-12
SPL Pismo Komisji Nadzoru Finansowego stwierdzające wygaśnięcie decyzji w przedmiocie utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych
308,80
-0,52
2019-11-08
SPL Dokonanie podziału Santander Securites S.A.
316,00
-0,32
2019-11-08
SPL Dokonanie podziału Santander Securites S.A.
316,00
-0,32
2019-10-30
SPL Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
316,00
-0,82
2019-10-30
SPL Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
316,00
-0,82