Notowania

STO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki STOPPOINT S.A., które odbyło się w dniu 10 grudnia 2019 roku

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które rozpoczęło się w dniu 13 listopada 2019 roku i było kontynuowane po przerwie w dniu 10 grudnia 2019 roku o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok. 57, 00-871 Warszawa Wola:
1. B2B Online sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 292 563 630, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 292 563 630, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100,00%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 87,91%. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512 ze zm.).

Inne komunikaty