Notowania

MIRBUD: strona spółki
13.12.2019, 17:30

MRB Informacje o nabyciu i zbyciu znacznego pakietu akcji MIRBUD S.A.

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent", „Spółka”), działając zgodnie z Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia pani Kai Mirgos:
1) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy, że w dniu 10.12.2019 r. w wyniku transakcji nabycia akcji MIRBUD S.A. uległ zwiększeniu posiadany przez nią udział w ogólnej liczbie głosów w MIRBUD S.A do ponad 10% oraz że na dzień 10 grudnia 2019 r. posiadała 10.241.279 akcji Spółki, stanowiących około 11,16% udziału w kapitale zakładowym MIRBUD S.A. i uprawniających do 10.241.279 głosów w MIRBUD S.A., co stanowi około 11,16% ogólnej liczby głosów. Przed zmianą udziału pani Kaja Mirgos posiadała 241.279 akcji i tyle samo głosów z tych akcji, co stanowiło około 0,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów; 2) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy, że w dniu 11.12.2019 r. w wyniku transakcji zbycia akcji MIRBUD S.A. uległ zmniejszeniu posiadany przez nią udział w ogólnej liczbie głosów w MIRBUD S.A. do poniżej 5% oraz że na dzień zawiadomienia posiada 241.279 akcji Spółki, stanowiących około 0,26% udziału w kapitale zakładowym MIRBUD S.A. i uprawniających do 241.279 głosów w MIRBUD S.A., co stanowi około 11,16% ogólnej liczby głosów. Przed zmianą udziału pani Kaja Mirgos posiadała 10.241.279 akcji Spółki i tyle samo głosów z tych akcji, co stanowiło około 11,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów. Pani Kaja Mirgos poinformowała również, że: - nie ma podmiotów zależnych od niej, które posiadają akcje Spółki MIRBUD S.A.; - nie ma też osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy; - nie zawarła żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazywanie uprawnień do wykonywania prawa głosu w Spółce, - nie posiada instrumentów finansowych Spółki, o których mowa w art. 69b Ustawy. Emitent przekazuje skan otrzymanych zawiadomień w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty