Notowania

MIRBUD: strona spółki
13.12.2019, 17:45

MRB Informacje o nabyciu i zbyciu znacznego pakietu akcji MIRBUD S.A.

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent", „Spółka”), działając zgodnie z Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia pana Jerzego Mirgos:
1) na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy, że w dniu 10.12.2019 r. w wyniku transakcji zbycia 10.000.000 akcji MIRBUD S.A. uległ zmniejszeniu dotychczas posiadany przez niego udział ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów oraz że na dzień 10 grudnia 2019 r. posiadał 30.837.453 akcji Spółki, stanowiących około 33,61% udziału w kapitale zakładowym MIRBUD S.A. i uprawniających do 30.837.453 głosów w MIRBUD S.A., co stanowiło około 33,61% ogólnej liczby głosów. Przed zmianą udziału pan Jerzy Mirgos posiadał 40.837.453 akcji i tyle samo głosów z tych akcji, co stanowiło około 44,51% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów; 2) na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy, że w dniu 11.12.2019 r. w wyniku transakcji nabycia 10.100.000 akcji MIRBUD S.A. uległ zwiększeniu dotychczas posiadany przez niego udział ponad 33% ogólnej liczb głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów oraz że na dzień zawiadomienia posiada 40.937.453 akcji Spółki, stanowiących około 44,62% udziału w kapitale zakładowym MIRBUD S.A. i uprawniających do 40.937.453 głosów, co stanowi około 44,62% ogólnej liczby głosów. Przed zmianą udziału pan Jerzy Mirgos posiadał 30.837.453 akcji Spółki i tyle samo głosów z tych akcji, co stanowiło około 33,61% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów. Pan Jerzy Mirgos poinformował również, że: 1) nie ma podmiotów zależnych od niego, które posiadają akcje Spółki MIRBUD S.A.; 2) nie ma też osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy; 3) nie zawarł żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazywanie uprawnień do wykonywania prawa głosu w Spółce, 4) nie posiada instrumentów finansowych Spółki, o których mowa w art. 69b Ustawy. Emitent przekazuje skan otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty