Notowania

MIRBUD: strona spółki
17.12.2019, 8:26

MRB Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji JHM DEVELOPMENT S.A.

Zarząd MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku informuje, że w związku z osiągnięciem przez Emitenta około 95,63% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach ("Spółka JHM"), zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623) ("Ustawa o ofercie") ogłosiła żądanie przymusowego wykupu akcji Spółki JHM ("Przymusowy Wykup") należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki JHM ("Akcjonariusze Mniejszościowi"). Podmiotem wykupującym akcje w ramach Przymusowego Wykupu będzie Emitent.
Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie akcje Spółki JHM należące do Akcjonariuszy Mniejszościowych ("Akcje"), tj. 3.022.758 (słownie: trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) Akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,50 PLN (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda Akcja, uprawniających łącznie ich posiadaczy do wykonywania około 4,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki JHM. Akcje są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), oznaczone przez KDPW kodem ISIN: PLJHMDL00018. Dzień wykupu został ustalony na 20 grudnia 2019 roku, a cena wykupu jednej Akcji wynosi 1,64 PLN (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt cztery grosze). W dniu wykupu Akcjonariusze Mniejszości objęci Przymusowym Wykupem zostaną pozbawieni praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania tych Akcji na rachunku papierów wartościowych Emitenta. Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu zostały zamieszczone w "Informacji o zamiarze nabycia przez MIRBUD Spółkę Akcyjną akcji spółki JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach w drodze przymusowego wykupu" sporządzonej i przekazanej do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. z 2005 r. poz. 1948), podanej do publicznej wiadomości w dniu 17 grudnia 2019 roku. Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na runku (rozporządzanie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączniki

Inne komunikaty