Notowania

MIRBUD: strona spółki
20.12.2019, 13:04

MRB Rozliczenie przymusowego wykupu akcji JHM DEVELOPMENT S.A.

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 roku powziął informację o rozliczeniu przymusowego wykupu akcji JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Spółka JHM”) („Przymusowy wykup”) dokonanym w tym samym dniu, w wyniku czego Emitent nabył 3.022.758 (słownie: trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji Spółki JHM stanowiących około 4,37% jej kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania około 4,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki JHM.
Informację o ogłoszeniu przymusowego wykupu akcji Spółki JHM Emitent podał do publicznej wiadomości w dniu 17 grudnia 2019 roku raportem bieżącym nr 73/2019. Po rozliczeniu Przymusowego wykupu Emitent posiada łącznie 69.200.000 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji Spółki JHM DEVELOPMENT, co odpowiada 100% jej kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 69.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki JHM DEVELOPMENT, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki JHM DEVELOPMENT.

Inne komunikaty