Notowania

WORKSERV: strona spółki
14.01.2020, 13:42

WSE Rozpoczęcie negocjacji z wierzycielami oraz akcjonariuszami Spółki i spółek zależnych w związku trwającym procesem przeglądu opcji strategicznych

Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym rozpoczął zaawansowane negocjacje z bankami kredytującymi Emitenta, z obligatariuszami oraz mniejszościowymi akcjonariuszami węgierskich spółek zależnych Emitenta, dotyczące restrukturyzacji Emitenta, w tym warunków rozterminowania, spłaty lub umorzenia części ich wierzytelności. Negocjacje odbywają się w związku z procesem przeglądu opcji strategicznych (o którym Emitent informował w raportach bieżących nr 66/2019 oraz nr 31/2019) oraz w uzgodnieniu i przy udziale międzynarodowego inwestora branżowego będącego na etapie zaawansowanych analiz inwestycji w ramach procesu przeglądu opcji strategicznych („Inwestor”); Inwestor jest jednym z kilku podmiotów, z którymi Spółka pozostaje w kontaktach w związku z badaniem zainteresowania możliwością objęcia lub nabycia akcji Spółki lub udziałów w jej spółkach zależnych.
Dodatkowo, w dniu dzisiejszym Emitent przystąpił także do udziału w organizowanych na prośbę Inwestora spotkań z kluczowymi akcjonariuszami Spółki, dotyczących warunków ewentualnej sprzedaży przez nich akcji Spółki oraz możliwości poparcia ewentualnych wniosków Zarządu Spółki w sprawie emisji nowych akcji Spółki. W przypadku, gdyby w wyniku prowadzonych rozmów doszło do podjęcia przez Emitenta decyzji w sprawie wyboru inwestora strategicznego dla Spółki, informacja o tym zostanie przekazana niezwłocznie w formie stosownego raportu bieżącego. O efektach prowadzonych negocjacji i ustaleń Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących. W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR _Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Podpisy: Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu Jarosław Dymitruk – Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty