Notowania

K2I Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:
Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 3 kwietnia 2020 r. Jednostkowy raport roczny za 2019 r. – 3 kwietnia 2020 r. Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 r. – 21 maja 2020 r. Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r. – 27 sierpnia 2020 r. Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 r. – 19 listopada 2020 r. Zarząd Emitenta oświadcza jednocześnie, iż: - na podstawie § 62.ust. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2018 r., poz. 757), dalej „Rozporządzenie”, nie będzie publikował jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową; - na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia, nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową; - na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2019 r. oraz za drugi kwartał 2020 roku.

Inne komunikaty