Notowania

INPRO: strona spółki
15.01.2020, 11:06

INP Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku spółki INPRO SA.

Zarząd INPRO SA z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") niniejszym podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2020 roku:
Raporty roczne za 2019 rok: a) raport roczny INPRO SA – w dniu 07.04.2020 r. b) skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INPRO SA – w dniu 07.04.2020 r. Raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 roku: a) skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej INPRO SA- w dniu 10.09.2020 r. Raporty kwartalne za 2020 rok: a) skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej INPRO SA za I kwartał 2020 r. – w dniu 26.05.2020 r. b) skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej INPRO SA za III kwartał 2020 r. – w dniu 24.11.2020 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że: - na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. W związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej INPRO SA będą zawierały kwartalne skrócone sprawozdania finansowe INPRO SA. - na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy Kapitałowej INPRO SA będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe INPRO SA wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową. - na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2019 r. oraz za drugi kwartał 2020 roku. Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki www.inpro.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/ Raporty okresowe. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).

Inne komunikaty