Trwa ładowanie...

Notowania

GPW: strona spółki
16.01.2020, 15:47

GPW Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:
1. Raporty roczne: - Raport roczny GPW za 2019 r. – 12 marca 2020 r. - Skonsolidowany raport roczny Grupy GPW za 2019 r. – 12 marca 2020 r. 2. Skonsolidowane raporty kwartalne: - Skonsolidowany raport kwartalny Grupy GPW za I kwartał 2020 roku – 14 maja 2020 r. - Skonsolidowany raport kwartalny Grupy GPW za III kwartał 2020 roku – 5 listopada 2020 r. 3. Skonsolidowany raport półroczny Grupy GPW za I półrocze 2020 roku – 13 sierpnia 2020 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku. Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty