Trwa ładowanie...

Notowania

ENEA: strona spółki
24.01.2020, 13:27

ENA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (dalej: „Rozporządzenie”), podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku.
Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne, zawierające jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe: QSr za I kwartał 2020 r. – 22 maja 2020 r. QSr za III kwartał 2020 r. – 26 listopada 2020 r. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny, zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe: PSr za I półrocze 2020 r. – 3 września 2020 r. Raport roczny: R – raport jednostkowy roczny za 2019 r. – 26 marca 2020 r. RS – raport skonsolidowany roczny za 2019 r. – 26 marca 2020 r. Jednocześnie Emitent oświadcza o zamiarze kontynuacji przekazywania rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Emitent informuje, że działając odpowiednio zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr) za IV kwartał 2019 roku oraz II kwartał 2020 roku. Ponadto Emitent informuje, iż skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej, o którym mowa w §61 ust. 4 Rozporządzenia zostanie przekazane wraz ze skonsolidowanym raportem rocznym tj. w dniu 26 marca 2020 r.

Inne komunikaty