Notowania

ELZAB: strona spółki
27.01.2020, 17:17

ELZ Harmonogram raportów okresowych w 2020 r.

Zarząd ELZAB S.A. informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym 2020:
Rozszerzone raporty kwartalne skonsolidowane: Raport za I kwartał 2020 roku - 15 maja 2020 r. Raport za III kwartał 2020 roku - 16 listopada 2020 r. Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2019 rok: Raport roczny za 2019 roku – 20 marca 2020 r. Rozszerzony raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2020 roku: Raport półroczny za I półrocze 2020 roku - 17 sierpnia 2020 r. Zarząd Spółki ELZAB S.A. informuje, że zgodnie z par. 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, nie publikuje raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r. a także na podstawie § 62 ust. 1. i 3 niniejszego Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnego kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego i odrębnego półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania półrocznego. Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty okresowe (kwartalne i półroczne), zawierające odpowiednie skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Inne komunikaty