Notowania

PRT Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Realizując obowiązek określony w § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej: „Rozporządzenie”), Zarząd PROTEKTOR Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że raporty okresowe w 2020 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku: 1 czerwca 2020 roku. 2. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku: 30 listopada 2020 roku. 3. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku: 30 września 2020 roku. 4. Jednostkowy raport roczny za rok 2019: 30 kwietnia 2020 roku. 5. Skonsolidowany raport roczny za rok 2019: 30 kwietnia 2020 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywać odrębnych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, zawierającą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywać raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi oraz czwarty kwartał 2019 roku. Ponadto, zgodnie z § 79 ust. 5 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywać rozszerzony skonsolidowany raport półroczny wyłącznie za pierwsze półrocze 2019 roku. Jednocześnie Emitent informuje, iż przy wyborze terminów publikacji raportów okresowych Spółka uwzględniła dyspozycję § 79 ust. 11 Rozporządzenia, zgodnie z którym, w przypadku gdy koniec terminu przekazania raportu okresowego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub dodatkowy dzień wolny od pracy, określony odrębnymi przepisami, termin ten upływa pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.

Inne komunikaty