Notowania

SANPL: strona spółki
30.01.2020, 12:40

SPL Zmiana dat przekazania raportów okresowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. Santander Bank Polska S.A. niniejszym informuje o zmianie dat przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r. („Raport za I kwartał”) oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r. („Raport półroczny”), obejmujących odpowiednio jednostkowe kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.
Nowa data przekazania Raportu za I kwartał to 28.04.2020 r. Nowa data przekazania Raportu półrocznego to 29.07.2020 r. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20)

Inne komunikaty