Notowania

MIRBUD: strona spółki
4.02.2020, 12:35

MRB Informacja o wyborze oferty Emitenta na zaprojektowanie i budowę Terminala lotniska w Radomiu

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 4 lutego 2020 r. Emitent powziął informację od Zamawiającego – Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, że w postępowaniu przetargowym, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta Emitenta.
Przedmiotem Umowy będzie realizacja zadania p.n.: „Wykonanie w formule projektuj i wybuduj budynku Terminala na terenie lotniska Radom-Sadków, wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”. Oferta złożona przez Emitenta spełniła wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” i uzyskała najwyższą liczbę punktów. Wartość oferty: 280 499 000,00 zł brutto O podpisaniu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem. Informacja o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty