Notowania

PIW Informacja o umorzeniu postępowania z powództwa akcjonariusza o stwierdzenie nieważności Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportu nr 24/2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zawarcia przez Spółkę ugody w przedmiocie toczącego się sporu sądowego wytoczonego przed Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy w ramach której akcjonariusz skierował przeciwko Spółce powództwo o uchylenie ewentualnie o stwierdzenie nieważności uchwał nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26.05.2015r., niniejszym informuje, że pełnomocnikowi Spółki doręczone zostało postanowienie Sądu Apelacyjnego w sprawie uchylenia wyroku Sądu pierwszej instancji oraz umorzenia postępowania w całości.
Emitent informuje, że umorzenie toczącego się postępowania nastąpiło na skutek cofnięcia przez powoda powództwa wraz ze zrzeczeniem się roszczenia co stanowiło jeden z elementów ugody.

Inne komunikaty