Trwa ładowanie...
Notowania
GRUPAREC: strona spółki
11.02.2020, 18:36

GRC Wstępny skonsolidowany wynik finansowy Grupy kapitałowej Emitenta za 2019 rok

Zarząd GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 lutego 2020 r., w związku z przygotowaniem danych finansowych do raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r., powziął informację, że wstępny skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy kapitałowej Emitenta za 2019 rok wyniesie: 1 261 456,05 zł, co w porównaniu do skonsolidowanego wyniku finansowego netto prezentowanego w raporcie rocznym za 2018 rok, tj. w stosunku do kwoty 3 634 165,95 zł, oznacza spadek o 65%. Zarząd Spółki zastrzega, że prezentowane wartości mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które po badaniu przez biegłego rewidenta będą prezentowane w sprawozdaniu finansowym za 2019 r.
Takie ukształtowanie się skonsolidowanego wyniku finansowego, jest, w ocenie Zarządu Spółki, spowodowane bezpośrednio spadkiem przychodów w roku 2019 r. o 1% w stosunku do roku 2018 oraz wzrostem kosztów operacyjnych w roku 2019 o 8% w stosunku do roku 2018. Zmiana osiągniętych przychodów oraz wzrost kosztów operacyjnych w roku 2019 było następstwem przede wszystkim następujących czynników: a) niższego poziomu sprzedaży granulatów SBR związanego z przesunięciem realizacji głównych zamówień w większości na 2020 r. Wynika to między innymi z rezygnacji lub opóźnieniem przez samorządy rozstrzygania przetargów na realizację boisk sportowych oraz duży stan zapasów wyrobów gotowych na koniec 2018 r. u producentów wyrobów gotowych bazujących na granulatach, b) niższego poziomu sprzedaży czystego złomu stalowego związanego ze spadkiem cen złomu na rynku, c) straty osiągniętej w roku 2019 przez spółkę REKOPLAST Kompozyt Sp. z o.o., w której spółka zależna Emitenta posiada 50 % udziałów. Strata ta wynika z wczesnego etapu rozwoju tej spółki i ponoszeniem znacznych nakładów inwestycyjnych nie rekompensowanych jeszcze odpowiednio wysokimi przychodami. Wpływ poniesionej straty na wynik skonsolidowany wynosi 350 tys. zł, d) wzrostu amortyzacji o prawie 14% r/r, który wynika z istotnego wzrostu ilości środków transportowych posiadanych przez Grupę, e) wzrostu cen energii elektrycznej o prawie 20% r/r., f) wzrostu kosztów usług obcych o ok. 7% r/r, związanych przede wszystkim z transportem paliw alternatywnych do odbiorcy zagranicznego, do którego paliwo w 2018 r. nie było dostarczane. g) wzrostu kosztów wynagrodzeń wraz z ubezpieczaniami społecznymi o 16% r/r z uwagi na wzrost zatrudnienia (o 40 osób wyższy niż na koniec 2018 r.), głównie w związku z kompletowaniem załogi do nowego zakładu w Chełmie oraz wzrostem wynagrodzeń wynikającym z sytuacji na rynku pracy, h) Większymi kosztami typu Viatol i Tollcollect ponoszonymi w związku ze zwiększaniem się sieci dróg krajowych objętych opłatą oraz zmianę struktury tras zagranicznych. Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną, mając na uwadze skalę zmniejszenia skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy kapitałowej Emitenta, wykraczającą poza standardowy poziom jego zmienności. W ocenie Zarządu Spółki, zmiana skonsolidowanego wyniku finansowego o więcej niż 30 % jest istotna dla finansowej sytuacji Emitenta i odbiega od szacunków dokonanych przez Zarząd na podstawie historycznych danych finansowych oraz prawdopodobnie odbiega również od przewidywań rynku w tym zakresie, opartych na opublikowanych raportach okresowych Spółki. W ocenie zarządu może mieć w związku z tym znaczący wpływ na cenę instrumentów finansowych Emitenta.

Inne komunikaty