Notowania

EVEREST: strona spółki
13.02.2020, 14:18

EVE Zbycie znacznego pakietu akcji - zmiana udziału w głosach

Zarząd spółki Everest Investment S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12 lutego 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Everest Investments Holding S.A., w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sprawie przekroczenia bezpośrednio i pośrednio progu 33% i 50% na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zawiadomienie ma związek z transakcją, o której emitent informował raportem bieżącym nr 4 na podstawie art 19 MAR. Treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu w dół progu 50% i 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Everest Investment S.A. („Spółka”). 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem przeze podmiot bezpośrednio w dniu 10 lutego 2020 r. w drodze umowy cywilnoprawnej 716.566 akcji Spółki. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zmianą udziału: - bezpośrednio Spółka posiadała 1.433.133 akcji stanowiących 62,23% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 1.433.133 głosów, co stanowiło 62,23% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Aktualnie: - Spółka posiada 716.567 akcji stanowiących 31,11% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 716.567 głosów, co stanowi 31,11% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: - brak 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Spółka posiada 716.567 głosów, co stanowi 31,11% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Inne komunikaty