Notowania

EVEREST: strona spółki
13.02.2020, 14:24

EVE Zmiana udziału w głosach

Zarząd spółki Everest Investment S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13 lutego 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Januarego Ciszewskiego, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sprawie przekroczenia bezpośrednio i pośrednio progu 25% na walnym zgromadzeniu Spółki.
Poniżej pełna treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Everest Investment S.A. („Spółka”). Jednocześnie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy, zawiadamiam o przekroczeniu pośrednio (wraz z podmiotem powiązanym, tj. Long Short Partners sp. z o.o.) progu 25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przeze mnie bezpośrednio w dniu 10 lutego 2020 r. w drodze umowy cywilnoprawnej 716.566 akcji Spółki. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zmianą udziału: - bezpośrednio posiadałem 32.251 akcji stanowiących 1,40% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 32.251 głosów, co stanowiło 1,40% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, - pośrednio wraz z podmiotem powiązanym, tj. Long Short Partners sp. z o.o. posiadałem 40.195 akcji stanowiących 1,75% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 40.195 głosów, co stanowiło 1,75% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Aktualnie: - bezpośrednio posiadam 748.817 akcji stanowiących 32,51% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 748.817 głosów, co stanowi 32,51% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, - pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. Long Short Partners sp. z o.o. posiadam 756.761 akcji stanowiących 32,86% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 756.761 głosów, co stanowi 32,86% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Long Short Partners sp. z o.o., posiadająca 7.944 akcji stanowiących 0,34% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 7.944 głosów, co stanowi 0,34% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Bezpośrednio posiadam 748.817 głosów, co stanowi 32,51% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pośrednio wraz z podmiotem powiązanym, tj. Long Short Partners sp. z o.o. posiadam 756.761 głosów, co stanowi 32,86% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Inne komunikaty