Notowania

IQP: strona spółki
13.02.2020, 17:34

IQP Zakładana zmiana strategii działalności Emitenta

Zarząd IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 z dnia 29 października 2019 roku informuje, że podjął działania mające na celu zmianę dotychczasowej strategii działalności Spółki. Działania te w konsekwencji doprowadzą do istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki na działalność w zakresie wydawania i produkcji gier na wirtualną rzeczywistość (Virtual Reality – VR) oraz tworzenia aplikacji extended reality (XR). W związku z powyższym, w dniu dzisiejszym Spółka nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym PunkPirates sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i za cenę równą 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za wszystkie 100% (słownie: sto procent) udziałów, m.in. od podmiotów powiązanych ze Spółką. PunkPirates sp. z o.o. jest obecnie właścicielem gier Escape Room VR oraz Escape Room VR: Stories, które są grami logicznymi, korzystającymi z popularnej formy rozrywki, polegającej na wydostaniu się z zamkniętego pomieszczenia. Escape Room VR dostępna jest na urządzenia Samsung Gear VR oraz Oculus Go na platformie Oculus Store. Natomiast Escape Room VR: Stories dostępna jest na urządzenia HTC Vive oraz Oculus Rift na platformie Oculus Store oraz Steam.
Po dokonanym nabyciu przez Spółkę 100% (słownie: sto procent) udziałów w PunkPirates sp. z o.o., Emitent, w celu dotarcia do nowych graczy, zamierza skupić się na rozwoju i portowaniu posiadanych gier na nowe urządzenia VR, produkcji nowych tytułów gier VR oraz, w ramach działalności wydawniczej, poszukiwaniu nowych, obiecujących gier VR na wczesnym etapie rozwoju. Wszystkie produkcje będą finansowane ze środków własnych, które pochodzić będą z wyjść z dotychczasowych inwestycji Spółki. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że zamierza podjąć działania, które w konsekwencji doprowadzą do połączenia Emitenta z PunkPirates sp. z o.o. w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku PunkPirates sp. z o.o. na Emitenta (tzw. „łączenie się przez przejęcie”). W ocenie Zarządu Spółki zmiana strategii wpłynie pozytywnie na długoterminowy rozwój działalności Emitenta, gdyż umożliwi Spółce działalność w szybko rozwijającym się sektorze rynku wirtualnej rzeczywistości. Wirtualna rzeczywistość to dynamicznie rozwijający się segment rynku, który według analityków wzrośnie dziesięciokrotnie do 2023 roku. W rozwój rynku zaangażowane są m.in.: Facebook, Sony, Valve oraz HTC. Na rynku istnieje niewiele ponad 2500 gier dedykowanych na wskazaną platformę. Jest to idealny kierunek rozwoju dla producentów gier. Ponadto Zarząd Spółki rozważa, w związku ze zmianą strategii działalności Spółki, dokonywać sprzedaży/likwidacji/połączenia spółek zależnych, tj.: Gyptrade OU, IQ Venture Capital s. a r.l., IQ Pomerania sp. z o.o., InQbe sp. z o.o., Ventures Hub sp. z o.o., IQ Partners sp. z o.o., w których prowadzona jest dotychczasowa działalność Emitenta, w tym w zakresie zarządzania zdywersyfikowanym portfelem projektów skoncentrowanych na spółkach we wczesnej fazie rozwoju. W związku ze zmianą strategii, Emitent planuje zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w celu dokonania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany firmy (nazwy) Spółki. O wszelkich istotnych krokach w procesie zmiany bieżącej działalności operacyjnej Emitent będzie informował w formie raportów bieżących.

Inne komunikaty