Notowania

IQP: strona spółki
13.02.2020, 17:48

IQP Emisja i objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki

Zarząd Spółki IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 13 lutego 2020 roku, w oparciu o Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, Rada Nadzorcza Spółki, mając na uwadze stabilizację składu osobowego zespołu zarządzającego Spółki oraz utrzymanie wysokiego poziomu zarządzania Spółką, a także zapewnienie stabilnego wzrostu wartości akcji Spółki, podjęła Uchwałę nr 06/02/2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D. Zgodnie z treścią Uchwały nr 06/02/2020 z dnia 13 lutego 2020 roku warranty subskrypcyjne serii A będą emitowane nieodpłatnie. Każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii D Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję serii D Spółki. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D upływa w dniu 31 marca 2021 roku.
W tym samym dniu, tj. 13 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę nr 07/02/2020 w sprawie określenia szczegółowej listy osób fizycznych lub podmiotów uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które mogą objąć uprawnione osoby fizyczne lub podmioty. Zgodnie z treścią Uchwały Rady Nadzorczej nr 07/02/2020 z dnia 13 lutego 2020 roku warranty subskrypcyjne serii A zostały przyznane członkom Zarządu Spółki w łącznej ilości 1.000.000 (słownie: jeden milion) oraz dwóm członkom zespołu zarządzającego, zatrudnionym przez Spółkę oraz spółkę zależną od Spółki w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, w łącznej ilości 500.000 (słownie: pięćset tysięcy). W związku z powyższym w dniu 13 lutego 2020 roku Spółka zawarła z członkami Zarządu Spółki oraz członkami zespołu zarządzającego umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A.

Inne komunikaty