Notowania

EVEREST: strona spółki
14.02.2020, 4:45

EVE Powołanie Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 13, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 13 lutego 2020r. r. Łukasz Górski został powołany na stanowisko Prezesa Zarzadu Emitenta.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, Pan Łuksz Górski posiada wykształcenie wyższe i jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Wydział Ekonomii – Ekonomika nieruchomości i inwestycji (licencjat 2001 r.), Strategia rozwoju i doradztwo ekonomiczne (magister 2003 r.). Ukończył też studia Podyplomowe w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (w latach 2003 – 2004). . Pan Łukasz Górski pełnił również funckje: Od 2009 r. funkcje zarządcze w spółkach prowadzących działalność inwestycyjną w branży nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, od 2014 r. także w branży energetycznej i odnawialnych źródeł energii, a od 2016 r. również w dziedzinie inwestycji kapitałowych. Od 2012 r. – obecnie: członek Zarządu w spółkach portfelowych JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, która jest notowana w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od 2014 r. – obecnie: członek Zarządu spółki Columbus Energy S.A. oraz w spółkach z Grupy Kapitałowej Columbus Energy, która jest notowana w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od 2016 r. – obecnie: członek Zarządu w publicznych spółkach akcyjnych, które są notowane na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z najlepszą wiedzą Rady Nadzorczej Emitenta, wskazana powyżej działalność wykonywana przez Pana Łukasza Górskiego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta. Ponadto, Pan Łukasz Górski: - nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta spółkach cywilnych lub osobowych, - nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych, - nie uczestniczy w konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów, - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Inne komunikaty