Notowania

MIRBUD: strona spółki
14.02.2020, 10:15

MRB Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta na budowę drogi wojewódzkiej w województwie dolnośląskim

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 14 lutego 2020 r. Emitent powziął informację od Zamawiającego – Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, że w postępowaniu przetargowym, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj”. CPV 45000000-7, 71248000-8, 45233120-6, 45316000-5, 45230000-8, 45221100-3, 45221121-6, 71320000-7, 71313000-5, 90523100-0, 71351911-5, 71351914-3, 71354000-4” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum firm (dalej: „Konsorcjum”) w składzie:
- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni - spółka z Grupy Kapitałowej Emitenta (Lider Konsorcjum); - MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (Partner Konsorcjum). Oferta złożona przez Konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego – Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu i uzyskała najwyższą liczbę punktów. Wartość oferty: 164 700 000,02 zł brutto O podpisaniu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem. Informacja o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty