Notowania

LENA: strona spółki
27.02.2020, 11:58

LEN Nabycie akcji emitenta przez Prezesa Zarządu

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A.. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 27 lutego 2020 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust.1 MAR o nabyciu akcji Spółki Lena Lighting S.A. przez Prezesa Zarządu emitenta – Pana Włodzimierza Lesińskiego.
- w dniu 26 lutego 2020 r. dokonał nabycia 35.774 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie 3,34 zł. za jedną akcję. Ww. transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Otrzymane powiadomienie znajduje się w załączniku.

Załączniki

Inne komunikaty