Trwa ładowanie...

Notowania

PANOVA: strona spółki
13.03.2020, 15:55

NVA Postanowienie sądu rejestrowego o połączeniu Emitenta ze spółką zależną

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 13.03.2020 r. zostało doręczone postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwiacah, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 03.03.2020 r. wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego o przejęciu przez Emitenta spółki zależnej P.A. NOVA Parki Handlowe BIS Sp. z o.o. ("Spółka przejmowana", "Spółka zależna").
Połączenie zostało dokonane zgodnie z art. 492 §1 pkt. 1 i art. 516 §6 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Emitenta bez podwyższania kapitału zakładowego. Uchwała o połączeniu została podjęta w dniu 28 stycznia 2020 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej. Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców. O zamiarze połączenia Emitent informował raportem bieżącym nr 33/2019 z dnia 16.12.2019 r. oraz raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty