Notowania

ATT Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019. Raporty te zostaną przekazane w dniu 8 kwietnia 2020 roku; poprzedni termin to 1 kwietnia 2020 roku. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż zmianie uległ także termin publikacji skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, które zostanie przekazane w dniu 8 kwietnia 2020 roku.
W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku: 1. Raporty kwartalne: - rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku – 21 maja 2020 roku - rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku – 19 listopada 2020 roku 2. Raporty półroczne: - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 10 września 2020 roku 3. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za rok 2019 – 8 kwietnia 2020 roku - skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 8 kwietnia 2020 roku. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2019 zostanie przekazane w dniu 8 kwietnia 2020 roku. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Inne komunikaty