Trwa ładowanie...

Notowania

HELIO: strona spółki
10.06.2020, 11:37

HEL Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 lipca 2020 r.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757) („Rozporządzenie”), w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach (dalej „Spółka”) na dzień 3 lipca 2020 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r., Zarząd Spółki przekazuje informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą – stosowanie do treści zasady II.Z.11 dokumentu „Dobre Praktyki Spółke Notowanych na GPW 2016“:
1. uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Helio S.A.” („Polityka Wynagrodzeń“) – w zw. z pkt 6 proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 lipca 2020 r.; 2. uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. w sprawie zmiany uchwały nr 4/08/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych („Uchwała NWZ“) – w zw. z pkt 8 proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 lipca 2020 r.; Wszystkie dokumenty dot. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 lipca 2020 r. dostępne są na stronie internetowej Spółki www.helio.pl, w sekcji relacji inwestorskich w zakładce – Walne Zgromadzenie. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki ws. zaopiniowania projektu Uchwały NWZ oraz projektu Polityki Wynagrodzeń stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty