Trwa ładowanie...

Notowania

GPW: strona spółki
19.06.2020, 17:37

GPW Zmiana treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2020 r

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 10/2020 z dnia 26 maja 2020 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”, „GPW”) informuje, że w związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa propozycji zmian do załącznika projektu jednej z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2020 r., Zarząd GPW zdecydował o zmianie treści projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej punktem 19 porządku obrad ZWZ, tj. Przyjęcie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Uzasadnienie: W związku ze zgłoszonymi przez Skarb Państwa propozycjami zmian do Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzono zmiany w § 8 ust. 4, § 10 ust.5 pkt 1) i 2), § 17 ust. 2 oraz § 21 ust. 7 Polityki. Zaproponowane zmiany są konsekwencją podjętych w poprzednich latach, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, uchwał przez Walne Zgromadzenie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Giełdy. Zmiany te mają na celu, co do zasady, zapewnienie zbieżności dokumentów korporacyjnych Spółki. Projekt uchwały wraz z załącznikiem stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty