Trwa ładowanie...

Notowania

GPW: strona spółki
22.06.2020, 12:45

GPW Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w sprawie wypłaty dywidendy za 2019 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW („ZWZ GPW”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r., w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 100 732 800,00 zł (słownie: sto milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych). Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 84,4% zysku skonsolidowanego (93,22% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych).
Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2,40 zł (słownie: dwa złote czterdzieści groszy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 41.972.000. Jednocześnie ZWZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 28 lipca 2020 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 11 sierpnia 2020 r. Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty