Trwa ładowanie...

Notowania

GPW: strona spółki
25.06.2020, 17:55

GPW Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2020 – korekta raportu bieżącego nr 14/2020

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego ESPI nr 14/2020 z dnia 22 czerwca 2020. Przyczyną dokonania korekty jest sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w podstawach prawnych wskazanych w uchwałach nr 20, 21, 22.
W uchwale nr 20 ZWZ GPW SA: Jest: „Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:” Powinno być: „Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:” W uchwałach nr 21 i 22 ZWZ GPW SA Jest: „Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:” Powinno być: „Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:” W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. i podjętych uchwał pozostaje bez zmian. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty