Trwa ładowanie...
bCZwMYth

Notowania

HELIO: strona spółki
30.06.2020, 15:25

HEL Nieoczekiwany charakter danych finansowych w IV kwartale 2019/2020

Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że po dokonanej wstępnej analizie przychodów ze sprzedaży Emitenta w czwartym kwartale roku obrotowego 2019/2020 (tj. kwiecień – czerwiec 2020) spodziewa się za przedmiotowy okres przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 50 mln zł względem 32.768 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego (kwiecień – czerwiec 2019). Emitent odnotowuje wzrost przychodów ze sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji, w tym w szczególności znacząco zwiększył swój eksport, który w przedmiotowym kwartale stanowił ok. 8% jego przychodów ze sprzedaży, względem ok. 2% w okresie porównywalnym. Mimo dynamicznego wzrostu sprzedaży (ponad 50% r/r), w opinii Zarządu Spółki nie można jednak na ten moment antycypować istotnych zmian na poziomie wyniku netto ze względu na przewidywany wstępnie spadek rentowności operacyjnej Spółki.
Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy osiągnięcia przez Spółkę w danym okresie sprawozdawczym przychodów ze sprzedaży istotnie odbiegających od danych za analogiczny okres roku poprzedniego. Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych Spółki zostaną przekazane w raporcie okresowym za rok obrotowy 2019/2020. Informację o terminach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021, trwającym od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. Spółka przekaże zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bCZwMYtP