Trwa ładowanie...
bEUjHeut
Notowania
NWAI: strona spółki
28.09.2020, 21:51

NWA uchwałę w sprawie rekomendacji co do przeznaczenia zysku netto Spółk

Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. (dalej: NWAI, Spółka) informuje, iż w związku z ubieganiem się, na podstawie art. 26 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, o uzyskanie zezwolenia na włączenie zysku z bieżącego okresu w kwocie 1.064.250,89 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt 89/00 złotych) do kapitału podstawowego Tier I (o czym Spółka informowała raportem bieżącego nr 10/2020 z dnia 2 czerwca 2020 roku), Zarząd NWAI w dniu 28 września 2020 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji co do przeznaczenia zysku netto Spółki oraz wypłaty dywidendy akcjonariuszom z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2020 roku.
Zgodnie z uchwałą, o której mowa powyżej, Zarząd postanowił zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy NWAI, aby w przypadku, gdy kwota zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2020 rok będzie niższa lub równa 1.064.250,89 zł (tj. kwota odpowiadająca wartości zysku z bieżącego okresu, o włączenie którego, do kapitału podstawowego Tier I, NWAI wnioskuje), przeznaczyć zysk netto NWAI na kapitał zapasowy NWAI. Powyższe nie ogranicza możliwości rekomendacji wypłaty części zyku netto NWAI w formie dywidendy, w przypadku gdy zysk netto NWAI przekroczy kwotę 1.064.250,89 zł, przy uwgzlędnieniu bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju NWAI, a także stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej domów maklerskich w 2020 roku.

Inne komunikaty

bEUjHevb