Trwa ładowanie...
bDofgCrV

Notowania

CORELENS: strona spółki
28.09.2020, 23:00

COR Podpisanie Umowy Inwestycyjnej w sprawie połączenia ze spółką Zortrax S.A.

Zarząd spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, Corelens”) w nawiązaniu do (i) raportu ESPI nr 17/2020 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie przeglądu opcji strategicznych oraz (ii) raportu ESPI nr 20/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie podpisania listu intencyjnego w sprawie połączenia ze spółką Zortrax, niniejszym informuje o zakończeniu negocjacji ze spółką pod firmą Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Zortrax”) oraz o podpisaniu umowy inwestycyjnej w sprawie połączenia Spółki oraz Zortrax.
Intencją stron jest połączenie („Połączenie”) Corelens (jako spółki przejmującej) oraz Zortrax (jako spółki przejmowanej) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.) („KSH”) poprzez przeniesienie całego majątku Zortrax na Corelens w zamian za akcje, które Corelens wyda akcjonariuszom Zortrax (łączenie się przez przejęcie) („Emisja Połączeniowa”). Emisja Połączeniowa zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Corelens. W toku negocjacji, Zarządy Corelens oraz Zortrax uzgodniły, że w ramach Emisji Połączeniowej ostatecznie zostanie wyemitowanych 111.937.500 (sto jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji Corelens po cenie emisyjnej w wysokości 1,34 PLN (jeden złoty trzydzieści cztery grosze) za jedną akcję Corelens emitowaną w ramach Emisji Połączeniowej. Nadwyżka ceny emisyjnej jednej Akcji Połączeniowej ponad wartość nominalną w wysokości 0,10 PLN zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Corelens. Powyższe oznacza, że za 1 (jedną) dotychczas posiadaną akcję Zortrax, akcjonariusze Zortrax otrzymają 15 (piętnaście) akcji Corelens emitowanych w ramach Emisji Połączeniowej. Przeprowadzenie Połączenia wymaga podjęcia stosownych uchwał walnych zgromadzeń Corelens oraz Zortrax.

Inne komunikaty

bDofgCsD