Trwa ładowanie...
bDmODQXV

Notowania

DROZAPOL: strona spółki
15.10.2020, 14:48

DPL Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy zmiany w Statucie

Zarząd Drozapol-Profil S.A. dalej: "Spółka" informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09.10.2020 r. o zarejestrowaniu zmiany § 25 Statutu Spółki dokonanej Uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13.08.2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie § 25 Statutu to: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej do 30 czerwca każdego roku. 3. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce i wyznaczają oni Przewodniczącego tego zgromadzenia. 6. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje odpowiednio Radzie Nadzorczej bądź akcjonariuszom na podstawie upoważnienia sądu. Aktualne brzmienie § 25 Statutu to: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej do 30 czerwca każdego roku. W szczególnych okolicznościach, istnieje możliwość wydłużenia tego terminu jednak nie dłużej jak o trzy miesiące tj. do dnia 30 września danego roku i o ile jest to dopuszczalne przez obowiązujące regulacje prawne. 3. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce i wyznaczają oni Przewodniczącego tego zgromadzenia. 6. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje odpowiednio Radzie Nadzorczej bądź akcjonariuszom na podstawie upoważnienia sądu. Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na mocy upoważnienia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu podjętego uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13.08.2020 roku przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 pkt.1, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bDmODQYD