Trwa ładowanie...

Notowania

MLPGROUP: strona spółki
16.10.2020, 15:29

MLG Emisja obligacji serii C1 przez MLP Group S.A.

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 05.10.2020 r., informuje że w dniu 16.10.2020 r. zostało prawidłowo opłaconych 15.000 sztuk obligacji na okaziciela serii C1 Spółki o wartości nominalnej 1.000 euro każda i łącznej wartości emisyjnej 15.000.000 euro („Obligacje”).
Na rynku pierwotnym zapis na Obligacje złożyło 17 podmiotów (w tym subfundusze), na łączną liczbę 16.030 sztuk Obligacji. Obligacje przydzielono 17 podmiotom (w tym subfunduszom), średnia dla całej emisji Obligacji stopa redukcji wyniosła ok. 6,4%. Spółka przydzielił ostatecznie 15.000 sztuk Obligacji. Obligacje zostały zapisane w ewidencji prowadzonej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLMLPGR00066. Spółka będzie wnioskowała o asymilację Obligacji z obligacjami serii C (kod ISIN: PLMLPGR00058) Spółki, dopuszczonymi i wprowadzonymi do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „Catalyst” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Z chwilą asymilacji Obligacji z obligacjami serii C zwiększą one łączną liczbę obligacji będących przedmiotem obrotu na rynku Catalyst pod nazwą skróconą „MLP0225” do 45.000 sztuk. Pozostałe paramenty Obligacji zostały podane w raporcie bieżącym nr 11/2020 z dnia 29.09.2020 r. oraz raporcie bieżącym nr 12/2020 z dnia 05.10.2020 r. Stosownie do uchwały nr 790/2020 Zarządu GPW z dnia 15.10.2020 r. Obligacje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst z dniem rejestracji tych Obligacji przez KDPW, tj. w dniu 16.10.2020 r.

Inne komunikaty