Trwa ładowanie...

Notowania

LKDESIGN: strona spółki
16.10.2020, 21:23

LKS Zawarcie przez spółkę LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z Panią Lidią Kalitą aneksu do umowy o współpracę w zakresie przygotowywania projektów kompletnych zestawów odzieży

Zarząd spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że dziś (16 października 2020 roku) Spółka zawarła z Panią Lidią Kalitą aneks („Aneks”) do umowy z dnia 7 stycznia 2015 roku o współpracę w zakresie wykonywania projektów kolekcji odzieży dla Spółki („Umowa”).
Na podstawie Aneksu Strony dokonały zmiany Umowy w ten sposób, że Pani Lidia Kalita została zwolniona z zakazu konkurencji, to jest zakazu przygotowywania w okresie obowiązywania Umowy, bez zgody Spółki, kolekcji odzieży na rzecz innych podmiotów niż Spółka. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR [to jest rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1 ze zm.)].

Inne komunikaty