Trwa ładowanie...
bDJaiHMB

Notowania

PRAGMAFA: strona spółki
10.11.2020, 13:13

PRF Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii R.

Zarząd PragmaGO S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii R, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/22.10.2020 Zarządu PragmaGO S.A. z dnia 22 października 2020 roku w sprawie emisji Obligacji serii R, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst.
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 27 października 2020 r. 2) data zakończenia subskrypcji: 9 listopada 2020 r. 3) data przydziału instrumentów finansowych: 10 listopada 2020 r. 4) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 120.000 sztuk obligacji, 5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 120.000 sztuk obligacji, dokonano uznaniowego przydziału 120.000 sztuk obligacji, uznaniowa redukcja dotyczyła 115 obligacji, 6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: przydzielono 120.000 sztuk obligacji serii R, 7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100 zł, 8)liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na obligacje serii R złożyło 69 osób, 9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii R przydzielono 69 osobom, 10) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję, 11) wartość przeprowadzonej subskrypcji: 12.000.000 zł. 12) łączne koszty emisji wyniosły: 416.500 zł. 13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 3,47 zł. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji, 14) wszystkie obligacje serii R zostały objęte za wkłady pieniężne.

Inne komunikaty

bDJaiHNj