Trwa ładowanie...
bEhIGarV

Notowania

BLT Zawarcie istotnej umowy dzierżawy nieruchomości

Zarząd BALTICON S.A. (dalej „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż dniu 9 grudnia 2020 r. Emitent zawarł z J & S Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Dzierżawca”) umowę dzierżawy (dalej „Umowa dzierżawy”) na podstawie której oddał Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków nieruchomość gruntową o powierzchni ok. 25.000,00 m2, położoną przy ul. Sucharskiego w Gdańsku na części działek w obrębie 0275 o numerach 3/31, 3/48, 3/145, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk — Północ w Gdańsku prowadzi Księgę Wieczystą GD1G/00067361/8, której szczegółową lokalizację przedstawia stosowny załącznik graficzny do umowy (dalej „Nieruchomość”),
Zgodnie z Umową dzierżawy Dzierżawca będzie wykorzystywał Nieruchomość do prowadzenia usług w zakresie składowania i konfekcjonowania węgla w granicach Nieruchomości, w tym przesiewania, kruszenia, pakowania lub brykietowaniu, jego rozładunku i załadunku na środki transportu kołowego oraz kolejowego. Umowa Dzierżawy została zawarta na czas oznaczony 10 (dziesięciu) lat licząc od daty jej zawarcia, przy czym w Umowie Dzierżawy przewidziane zostały przypadki kiedy może ona zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, jak też przypadki kiedy może zostać wcześniej rozwiązana z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, a nadto przez okres pierwszych 36 miesięcy trwania Umowy Dzierżawy nie może być ona wypowiedziana. Umowa Dzierżawy w zakresie jej pozostałych postanowień zawarta została na warunkach rynkowych typowych dla tego rodzaju umów.

Inne komunikaty

bEhIGasD