Trwa ładowanie...
bDXQXocB

Notowania

JWCONSTR: strona spółki
18.12.2020, 15:13

JWC Zmiana wartość nominalnej obligacji serii JW10522 (ISIN PLJWC0000126)

Zgodnie z § 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 2018 poz. 757), J.W. Construction Holding S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 grudnia 2020 r. Spółka dokonała wykupu 5,00 % pierwotnej wartości nominalnej obligacji serii JW10522 (poprzednio: JWC1120), oznaczonych kodem ISIN PLJWC0000126, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 02 listopada 2017 r. z terminem zapadalności 16 maja 2022 r. w łącznej liczbie 94.000, w początkowej wartości nominalnej 1.000 zł każda obligacja („Obligacje”). Łącznie z wykupem przeprowadzonym w dniu dzisiejszym Spółka wykupiła 75,00 % wartości nominalnej każdej z Obligacji.
W związku z powyższym zmianie uległa wartość nominalna każdej z Obligacji, która przed bieżącym wykupem wynosiła 300 zł a obecnie wynosi 250 zł. Wykup nastąpił zgodnie z warunkami emisji Obligacji (pkt. 1.1.11, 1.1.27 oraz 1.1.48) w związku z dokonaną dezinwestycją.

Inne komunikaty

bDXQXodj