Trwa ładowanie...
bDTtoYdh

Notowania

ATT Wypowiedzenie umów na zakup węgla

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 12 marca 2018 roku Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2020 roku Emitent przekazał spółce Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Sprzedający”) oświadczenie o wypowiedzeniu dwustronnych umów sprzedaży węgla (dalej: „Umowy”) zawartych dniu 12 marca 2018 roku przez Emitenta oraz jego spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., (dalej łącznie zwani „Odbiorcami”).
Przedmiotem Umów jest sprzedaż węgla do celów energetycznych, pochodzącego z kopalń Sprzedającego, przeznaczonego do zużycia u Odbiorców w ilościach określonych w indywidualnych Umowach, w oparciu o jednolite warunki handlowe dla Odbiorców. Powodem wypowiedzenia Umów jest ograniczenie odbiorów węgla od 2022 roku przez Odbiorców i związane jest z: - zmianą systemu produkcji ciepła i energii z miału energetycznego na system zasilany innym paliwem, - planowanymi inwestycjami w elektrociepłowniach ukierunkowanych na zmianę paliwa i poprawę ich sprawności, - poprawą efektywności energetycznej w procesach technologicznych skutkujących mniejszym zużyciem ciepła. Emitent oraz Odbiorcy złożyli Sprzedającemu oświadczenia o wypowiedzeniu Umów z zachowaniem 24 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym upłynie termin wypowiedzenia, tj. 31 grudnia 2022 roku. Emitent zapewnia, że wypowiedzenie Umów nie zakłóci działalności operacyjnej. Brak wypowiedzenia Umów skutkowałoby nadmiernymi trudnościami w odbiorach miału energetycznego i negatywnymi skutkami finansowymi wynikających z dalszej realizacji Umów. Pomimo wypowiedzenia Umów, Emitent wyraża intencję kontynuowania długoterminowej współpracy na wspólnie określonych, nowych warunkach, dostosowanych do potrzeb ilościowych zużycia węgla przez Odbiorców i bieżących warunków rynkowych. Jednocześnie Emitent informuje, że trwają prace zespołu negocjacyjnego w celu osiągnięcia porozumienia w kwestiach dotyczących przyszłych, wzajemnych relacji handlowych. Sprzedający jest głównym dostawcą miału energetycznego dla Spółek Grupy Kapitałowej Azoty, a szacowana wartość zrealizowanych dostaw tego surowca wyniesie w 2020 roku około 187,2 mln zł netto. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Inne komunikaty

bDTtoYdP